ភាសាខ្មែរ

មជ្ឈមណ្ឌលពហុវប្បធម៌សម្រាប់សុខភាពស្ត្រី គឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅតាមសហគមន៍ដឹកនាំដោយ សម្រាប់ និងជាមួយស្ត្រីមកពីមជ្ឈដ្ឋានចំណាកស្រុក និងជនភៀសខ្លួន។

យើងបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1978 ដោយក្រុមតូចមួយនៃស្ត្រីពីរភាសាដែលបានបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីពិភាក្សាអំពីជម្រើសផែនការ គ្រួសារនានា ជាមួយស្ត្រីចំណាកស្រុកដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រសម្លៀកបំពាក់នៅតាមតំបន់ក្នុងទីក្រុងមែលប៊ន។

យើងមិនផ្តល់ដំបូន្មានវេជ្ជសាស្រ្តទេ ប៉ុន្តែយើងចែករំលែកព័ត៌មានសុខភាពផ្អែកលើភស្តុតាង ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តនានាអំពី សុខភាព និងសុខុមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ដើម្បីមើលវីដេអូស្តីពីសុខភាពជាភាសារបស់អ្នក សូមចូលទៅកាន់បណ្តាញ YouTube របស់យើង៖

Khmer Language Playlist

ដើម្បីស្វែងរកធនធានសុខភាពជាភាសារបស់អ្នក សូមចូលទៅកាន់កាតាឡុកបណ្ណាល័យពហុភាសារបស់យើង៖

Multilingual Library Catalogue

ដើម្បីនិយាយមកកាន់យើង សូមហៅទូរសព្ទ FREECALL 1800 656 421 ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសេវាកម្ម អ្នកបកប្រែភាសាសរសេរ ឬអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ សូមហៅ TIS National តាមលេខ 131 450

មជ្ឈមណ្ឌលពហុវប្បធម៌សម្រាប់សុខភាពស្ត្រី ត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី។

Multicultural Centre for Women’s Health is a community-based, not-for-profit organisation led by, for and with women from migrant and refugee backgrounds.  

We were established in 1978 by a small team of bilingual women who were trained to discuss family planning options with migrant women who worked in clothing factories in inner city Melbourne.   

We do not give medical advice, but we share evidence-based health information to help you to make decisions about your own health and wellbeing.   

To watch health videos in your language please visit our YouTube channel. 

To find health resources in your language, please visit our multilingual library catalogue. 

To speak to us please FREECALL 1800 656 421. If you require a translator or interpreter service, please call TIS National on 131 450  

The Multicultural Centre for Women’s Health is funded by the Australian Government.