ကညီကျိာ်

လုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤအါမံၤအလီၢ်ခၢၣ်သးလၢပိာ်မုၣ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ် (Multicultural Centre for Women’s Health) မ့ၢ်ပှၤတ၀ၢအတၢ်ကရၢကရိလၢတဃုနီၢ်ကစၢ်အဘျုးလၢအဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိမဲအီၤခီဖျိပိာ် မုၣ်,မၤတၢ်လၢ ပိာ်မုၣ်အဂီၢ်ဒီးမၤသကိးတၢ်ဒီးပိာ်ဃုာ်လၢအအိၣ်ဟဲလၢပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲဃုဖံးဃုမၤဒီးပှၤဘၣ် ကီဘၣ်ခဲအတၢ်အိၣ်သးလၢညါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပသူၣ်ထီၣ်ပသးဖဲ 1978 ခီဖျိပိာ်မုၣ်လၢအသ့ကျိာ်အါကျိာ်အကရူၢ်ဆံးဆံးဖိတဖုလၢအန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိလၢက တဲသကိးဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပၢဆှၢအတၢ်ဃုထၢတဖၣ်ဃုာ်ဒီးပိာ်မုၣ်လၢအသုးလီၢ်သုးကျဲဃုဖံးဃုမၤလၢအဖံးမၤတၢ်လၢတၢ်ကူတၢ်သိးအစဲးဖီကဟၣ်အတၢ်မၤအလီၢ်လၢအအိၣ်လၢ၀့ၢ်မဲ(လ)ဘၢၣ်အဒွဲပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပတဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ကသီအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဘၣ်,သနာ်က့ပနီၤဟ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်လၢတၢ်အုၣ်သးတဖၣ်လၢတၢ်ကမၤစၢၤနၤလၢနကမၤတၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးနနီၢ်ကစၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်အိၣ်မုာ်ဆိးပၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကကွၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဂီၤမူလၢနကစၢ်အကျိာ်အဂီၢ်,၀ံသးစူၤလဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်ပ YouTube အကျိၤတက့ၢ်-

Karen Language Playlist

လၢတၢ်ကကွၢ်ဃုတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂံၢ်ထံးလၢနကစၢ်အကျိာ်အဂီၢ်,၀ံသးစူၤလဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်ပလုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤအါမံၤလံာ်ရိဒၢးစရီဖှိၣ်တက့ၢ်-

Multilingual Library Catalogue

လၢတၢ်ကကတိၤတၢ်ဒီးပှၤအဂီၢ်၀ံသးစူၤကိးကလီ FREECALL 1800 656 421 တက့ၢ်. ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤကျိးထံ တၢ်မ့တမ့ၢ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်အတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်,၀ံသးစူၤကိးဘၣ်  TIS National လၢ 131 450 တက့ၢ်.

Multicultural Centre for Women’s Health န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲအီၤခီဖျိ အီးစတြ့လယါပဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.

Multicultural Centre for Women’s Health is a community-based, not-for-profit organisation led by, for and with women from migrant and refugee backgrounds.  

We were established in 1978 by a small team of bilingual women who were trained to discuss family planning options with migrant women who worked in clothing factories in inner city Melbourne.   

We do not give medical advice, but we share evidence-based health information to help you to make decisions about your own health and wellbeing.   

To watch health videos in your language please visit our YouTube channel. 

To find health resources in your language, please visit our multilingual library catalogue. 

To speak to us please FREECALL 1800 656 421. If you require a translator or interpreter service, please call TIS National on 131 450  

The Multicultural Centre for Women’s Health is funded by the Australian Government.