Hỗ trợ miễn phí – trực tiếp – bằng chính ngôn ngữ cho người chăm sóc di dân

Nếu quý vị đang chăm sóc cho gia đình, bạn bè hoặc thành viên trong cộng đồng đang mắc bịnh hiểm nghèo, như ung thư hoặc mất trí nhớ, và muốn có thêm thông tin về các dịch vụ hỗ trợ và/hoặc cần chuẩn bị gì khi gia đình hoặc bạn bè của quý vị sắp qua đời, Trung Tâm Đa văn hoá về Sức khỏe cho Phụ nữ (Multicultural Centre for Womens Health, MCWH) hiện đang cung cấp sự hỗ trợ trực tiếp phù hợp cho người chăm sóc di dân và người họ đang chăm sóc.

Nhân viên song ngữ và có văn hoá song phương của chúng tôi sẽ lắng nghe nhu cầu của quý vị, giúp quý vị hiểu và thông qua các hệ thống y tế và các dịch vụ hỗ trợ, và cung cấp cho quý vị các thông tin thích hợp và phù hợp với văn hoá.

Đ được hỗ trợ, xin vui lòng liên lạc với Nhân viên Dự án Yue Gao qua yue@mcwh.com.au, hoặc 03 9418 0922, xin đ lại tên, số điện thoại liên lạc tốt nhất và ngôn ngữ ưa thích của quý vị. Sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp một nhân viên song ngữ gọi cho quý vị và thảo luận về nhu cầu phù hợp với quý vị.

Vietnamese

PDF copy

 


Free and in-language one-on-one support to migrant carers

If you are looking after your family members, friends or community members who have a life-limiting illness, such as cancer or dementia, and would like to have more information about support services and/or what to prepare when your family or friend is dying, the Multicultural Centre for Women’s Health (MCWH) is now providing tailored one-on-one support to migrant carers and the person they care for.

Our bilingual and bicultural workers will listen to your needs, help you understand and navigate the health system and support services, and provide you with tailored and culturally appropriate information.

To get support, please contact Project Officer Yue Gao at yue@mcwh.com.au , or 03 9418 0922 to leave your name, best contact number and preferred language. We will then arrange a bilingual worker to call you and discuss your needs accordingly.

English