Introduction

Thông tin cho người nói tiếng Việt

Thông tin cho người nói tiếng Việt

Hoan nghênh quý vị đến với trang mạng của Trung Tâm Đa Văn Hóa - Sức Khỏe Phụ Nữ

Chúng tôi không cung cấp các lời khuyên y tế, nhưng chúng tôi giúp quý vị tìm hiểu về sức khỏe của mình và các dịch vụ ở Úc.

Thư viện của chúng tôi có nhiều đề tài về sức khỏe, bao gồm sức khỏe về việc có con, an toàn lao động, đối phó với sự căng thẳng và các mối quan hệ về sức khỏe.

Muốn tìm thông tin miễn phí về vấn đề sức khỏe bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi số 1800 656 421 sử dụng dịch vụ TIS.

Welcome to the website of the Multicultural Centre for Women’s Health

We do not give medical advice, but we help you learn about your health and services in Australia.

Our library covers many health topics, including health about having a baby, work safety, coping with stress and health relationships.

For free health information in your language, call 1800 656 421 using TIS services.