Thông tin cho người nói tiếng Việt

Trung tâm Đa văn hóa về Sức khỏe Phụ nữ là một tổ chức phi lợi nhuận, dựa vào cộng đồng, được lãnh đạo bởi, hoạt động cho và cùng với phụ nữ có nguồn gốc di cư và tị nạn.

Chúng tôi được thành lập vào năm 1978 bởi một nhóm nhỏ phụ nữ song ngữ được đào tạo để thảo luận về các lựa chọn kế hoạch hóa gia đình với những phụ nữ nhập cư làm việc trong các nhà máy quần áo ở nội thành Melbourne.

Chúng tôi không đưa ra lời khuyên y tế, nhưng chúng tôi chia sẻ thông tin sức khỏe dựa trên bằng chứng để giúp quý vị đưa ra quyết định về sức khỏe và an sinh của chính mình.

Để xem video về sức khỏe bằng ngôn ngữ của quý vị, vui lòng truy cập kênh YouTube của chúng tôi:

Vietnamese Language Playlist

 

Để tìm tài liệu y tế bằng ngôn ngữ của quý vị, vui lòng truy cập danh mục thư viện đa ngôn ngữ của chúng tôi:

MCWH Multilingual Library

Để nói chuyện với chúng tôi, vui lòng GỌI MIỄN PHÍ số 1800 656 421. Nếu quý vị cần dịch vụ biên dịch hoặc thông dịch viên, vui lòng gọi TIS National theo số 131 450

Trung tâm Đa văn hóa về Sức khỏe Phụ nữ được Chính phủ Úc tài trợ.

Multicultural Centre for Women’s Health is a community-based, not-for-profit organisation led by, for and with women from migrant and refugee backgrounds.  

We were established in 1978 by a small team of bilingual women who were trained to discuss family planning options with migrant women who worked in clothing factories in inner city Melbourne.   

We do not give medical advice, but we share evidence-based health information to help you to make decisions about your own health and wellbeing.   

To watch health videos in your language please visit our YouTube channel. 

To find health resources in your language, please visit our multilingual library catalogue. 

To speak to us please FREECALL 1800 656 421. If you require a translator or interpreter service, please call TIS National on 131 450  

The Multicultural Centre for Women’s Health is funded by the Australian Government.