Introduction

ကညီကျိာ်

ကညီကျိာ်

တူၢ်လိာ်မုာ်ဘၣ်နၤဆူပပှာ်ယဲၤဘျးစဲလၢအမ့ၢ်၀ဲဒၣ်လုၢ်လၢ်ထူသနူအါမံၤအလီၢ်ခၢၣ်သးလၢပိာ်မုၣ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့(Multicultural Centre for Women’s Health)အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပတဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဘၣ်,ဘၣ်ဆၣ်ပမၤစၢၤနၤလၢတၢ်ကမၤလိန့ၢ်ဘၣ်ဃးနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအအိၣ်လၢအီးစတြ့လယါအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပလံာ်ရိဒၢးအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီတဘျုးမံၤ,လၢအပာ်ဃုာ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဘၣ်ဃးတၢ်အိၣ်ဒီးဖိဆံး,တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ပူၤဖျဲး,တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်လဲၤခီဖျိကွံာ်သးတၢ်ဆီၣ်သနံးဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနကျိာ်ဒၣ်န၀ဲလၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤအဂီၢ်,ကိးဘၣ် 1800 656 421 သူဘၣ် TIS အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်တက့ၢ်.

Welcome to the website of the Multicultural Centre for Women’s Health

We do not give medical advice, but we help you learn about your health and services in Australia.

Our library covers many health topics, including health about having a baby, work safety, coping with stress and health relationships.

For free health information in your language, call 1800 656 421 using TIS services.